Soru 1:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
 • B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır
 • C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
 • D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
Soru 2:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Kalkış ve varış yeri
 • B) Koltuk numarası
 • C) Taşıma ücreti
 • D) Varış saati
Soru 3:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler
 • B) Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler
 • C) Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler
 • D) Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler
Soru 4:“D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları ………………….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 • A) özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
 • B) özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
 • C) özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
 • D) özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
Soru 5:Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 • A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
 • B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
 • C) 20 dakika öncesine
 • D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
Soru 6:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde,
 • B) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde,
 • C) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden 30 uncu günde,
 • D) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibine bildirim tarihinde,
Soru 7:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) A1-D1
 • B) D3-D4
 • C) D1-D4
 • D) D2-D4
Soru 8:Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 • A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
 • C) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.
Soru 9:Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Ardahan/Sarp Sınır Kapısı – Gürcistan
 • B) Edirne/İpsala Sınır Kapısı – Bulgaristan
 • C) Kilis/Öncüpınar Sınır Kapısı – Suriye
 • D) Hatay/Cilvegözü Sınır Kapısı - İran
Soru 10:Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?              
 • A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
 • B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır.
 • C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır.
 • D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
Soru 11:İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?
 • A) Kurtarma-koruma-bildirme
 • B) Koruma-kurtarma-bildirme
 • C) Koruma-bildirme-kurtarma
 • D) Bildirme-koruma-kurtarma
Soru 12:Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 • A) Rentek manevrası ile
 • B) Heimlich manevrası
 • C) Şok pozisyonu
 • D) Koma pozisyonu
Soru 13:Yaralıyı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisini dikkat edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 14:Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 • A) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
 • B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
 • C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
 • D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
Soru 15:Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?
 • A) Yüklü ağırlık
 • B) Gabari
 • C) Taşıma sınırı
 • D) Dingil ağırlığı
Soru 16:Poliçenin yenilenmesi, aynı şartlarla yeni bir poliçe düzenlenmesi işlemine verilen ad nedir?
 • A) Teklifname
 • B) Poliçe
 • C) Temditname
 • D) Zeyilname
Soru 17:Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı kapsamındadır?  
 • A) Karşı tarafın maddi zararları
 • B) Motorlu araçlarla ilgile mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüs sahiplerine bırakılan aracın sebep olacağı zararlar
 • C) İşletenin kendisine ve hatır için taşınan kimselere gelen zararlar
 • D) Manevi tazminat talepleri
Soru 18:Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
 • A)
 • B) 12 gün
 • C) 15 gün
 • D)
Soru 19:Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?
 • A) Yüklemeyle
 • B) Gümrüğe teslimle
 • C) Zilyetliğine geçmesiyle
 • D) İstiflemeyle
Soru 20:"Verginin Tebliği” ne demektir?
 • A) Kanunlarca gösterilen matrah ve nispetler üzerinden hesaplanarak vergi alacağını miktar üzerinden tespit edilmesidir
 • B) Mükellefin vergi borcunu ödeyebilmesi için vergi dairesinin tarh ettiği vergiyi bildirmesidir.
 • C) Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir.
 • D) Bütün vergilendirme süreçleri tamamlanmış verginin ilgili vergi dairesine ödenmesi işlemidir.
Soru 21:Aşağıdakilerden hangisi tarh usullerinden biri değildir?
 • A) Vergi mükellefince tarhiyat
 • B) Re'sen tarhiyat
 • C) İkmalen tarhiyat 
 • D)
Soru 22:Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle verginin zamanında ve tam olarak tahakkuk ettirilmemesine ne ad verilir?
 • A) Vergi Muafiyeti
 • B) Vergi Zaiyati
 • C) Vergi İstisnası
 • D) Vergi Mahremiyeti
Soru 23:Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?
 • A) Kalite yönetimi 
 • B) Kalite çemberleri
 • C) Çalışma takımları
 • D) Firma destek ekipleri
Soru 24:Kalite çemberlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
 • A) Gönüllü katılım
 • B) Yönetim desteği
 • C) Eğitim 
 • D) Para
Soru 25:Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönteminin temel unsurları arasında yer almaz?
 • A) Kalite liderliği
 • B) Personel eğitimi
 • C) Çalışanların kararlara katılımı 
 • D) Merkezi otorite
Soru 26:Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?
 • A) Ticaret mahkemesinin onayından
 • B) Tescil ve ilandan
 • C) Noterin onayından
 • D) Takas beyanından
Soru 27:Ticari defterlerden hangisinde kapanış kaydı yapılmaz?
 • A) Yevmiye defteri
 • B) Günlük defter
 • C) Defter-i kebir
 • D) Envanter defteri
Soru 28:Haksız rekabette bir yıllık zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar?
 • A) Olayın meydana geldiği andan itibaren
 • B) Fiilin sona erdiği andan itibaren
 • C) Davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren
 • D) Ticaret odasının haksız rekabetin varlığını onayladığı tarihten
Soru 29:Yeni kurulmuş olan işletmeler defterlerini ne zaman tasdik ettirmelidirler?
 • A) Aralık ayında
 • B) Ocak ayında 
 • C) İşe başladıktan 10 gün içinde
 • D) İşe başlamadan önce
Soru 30:İş Kanununa göre "gece dönemi" en çok kaç saat sürer?
 • A) 11
 • B) 10
 • C) 9
 • D) 7
Soru 31:Aşağıdakilerden hangisi görülemeyen/ölçülemeyen sorunlardan birisi değildir?
 • A) Müşteri tatminsizliği
 • B) Üretim hataları
 • C) Pazar kaybı
 • D) Şirketin imajının zedelenmesi
Soru 32:Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır?
 • A) Üretim
 • B) Fiyat
 • C) Dağıtım
 • D) Mamul
Soru 33:Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CMR)’nin stratejilerinden değildir?
 • A) Terk etmiş müşterinin yeniden kazanılması,
 • B) Reklam ve tanıtım bütçesinden tasarruf ,
 • C) Müşteri sadakati yaratma,
 • D) Çapraz satış yapma,
Soru 34:Müşteri nezdinde firmanın saygınlık değeri yükseltilirken aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?
 • A) Müşteri çıkarlarını zirvede tutmak
 • B)  Müşterileri sürekli hatırlamak
 • C) Kişisel bir tanıtım oluşturmak
 • D) Ürün ya da hizmeti firma için en düşük maliyetle sunmak
Soru 35:Müşteri ilişkileri yönetiminde aşağıdakilerden hangisi kritik temas anlarında yer alır?
 • A) Çağrı merkezi elemanı
 • B) Finans Müdürü
 • C)
 • D)
Soru 36:Aşağıdakilerden hangisi özel hakların ilkelerinden birisidir?
 • A) Eşitlik
 • B) Nisbilik
 • C) Şahsilik
 • D) Siyasilik
Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin maddi manevi ve iktisadi bütünlüğün üzerindeki mutlak haklarına denir ?
 • A) Manevi haklar
 • B) Maddi haklar
 • C) Fikri haklar
 • D) Kişilik hakları
Soru 38:Personelin işletme içinde kendi işinden başka bir görevde, işin öğretilmesi amacıyla geçici bir süre çalıştırılmasına ne ad verilir?
 • A) Yetki devri
 • B) Rotasyon
 • C) İş genişletme
 • D) İş zenginleştirme
Soru 39:Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesine yardımcı bilgilerden değildir?
 • A) İnsan kaynağı envanter bilgileri
 • B) İş analizi bilgileri
 • C) Personel devir oranı bilgileri
 • D) Personel devamsızlık oranı bilgileri
Soru 40:Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynaklarındandır?
 • A) Anayasa
 • B) Kanunlar
 • C) İlmi içtihatlar
 • D) Milletlerarası anlaşmalar

Daha detaylı bilgi almak için!

İletişim