Soru 1:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler?
 • A) M1 ve M2
 • B) M2 ve M3
 • C) Sadece M2
 • D) M1, M2 ve M3
Soru 2:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; M2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
 • B) 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
 • C) 3 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
 • D) 5 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
Soru 3:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 • A) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
 • B) Tadilatm araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde
 • C) Taşıtm re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün içinde
 • D) Taşıtın re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün sonra
Soru 4:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 türü yetki belgesi alabilmek için aşağıdaki şartlardan hangisini yerine getirmek gerekir?
 • A) En az 1 adet özmal birim taşıt ile 30 ton taşıma kapasitesi
 • B) En az 2 adet özmal birim taşıt ile 45 ton taşıma kapasitesi
 • C) En az 2 adet özmal birim taşıt ile 50 ton taşıma kapasitesi
 • D) En az 3 adet özmal birim taşıt ile 75 ton taşıma kapasitesi
Soru 5:Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, M1, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
 • A) 5 yaş
 • B) 8 yaş
 • C) 12 yaş
 • D) Yaş şartı aranmaz.
Soru 6:Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?
 • A) K1, H
 • B) G, H
 • C) L1,G
 • D) M2, G
Soru 7:Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, G1 yetki belgesi sahipleri; aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile acentelik sözleşme yapabilirler?
 • A) K1,C3
 • B) K1,N1
 • C) L1,M3
 • D) M1,P1
Soru 8:Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Şanlıurfa/Akçakale sınır kapısı – Suriye
 • B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
 • C) Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı – Suriye
 • D) Edirne/ İpsala sınır kapısı -Yunanistan
Soru 9:Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 • A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
 • C) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.
Soru 10:Aşağıdaki ifadelerden hangisi N3 sınıfı bir aracı tanımlar?
 • A) Azami Yüklü Ağırlığı 3500 Kg yi geçmeyen taşıtlar
 • B) Azami Yüklü Ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
 • C) Azami Yüklü Ağırlığı 12.000 kg den fazla olan taşıtlar
 • D) Hiçbiri
Soru 11:TEU ne anlama gelir?
 • A) 20 ton ağırlığında bir konteyner
 • B) 20 metre uzunluğunda bir konteyner
 • C) 20 feet uzunluğunda bir konteyner
 • D) 20 feet yüksekliğinde bir konteyner
Soru 12:Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin hizmetleri arasında değildir?
 • A) Konumları GPS(Küresel Konum Belirleme Sistemi) cihazı yardımıyla tespit eder
 • B) Araçların internet üzerinden izlenmesini sağlar.
 • C) Sürücülerin mesai saatleri dışında da ne yaptıklarının öğrenilmesinde kullanılır.
 • D) Firmalar Mobil İzleme Sistemi internet sitesine bağlanıp login olduktan sonra araçlarını harita üzerinde takip eder.
Soru 13:Aşağıdakilerden hangisi ongorulen lojistik eğilimlerden biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 14:“Yakıt maliyeti” aşağıdaki hangi maliyet türündendir?
 • A) Sabit maliyet
 • B) Değişken maliyet
 • C) Hizmet maliyeti
 • D) Ortak maliyet
Soru 15:Aşağıdakilerden hangisi lojistik bölümünün fonksiyonlarındandır?
 • A) Araç seçimi
 • B) Ödemenin takibi
 • C) Finansal raporlama
 • D) Halkla ilişkiler
Soru 16:Aşağıdaki yükleme kurallarından hangisi yanlıştır?
 • A) Yükleme öncesi yapılan doküman kontrolünde mevcut aracın yükleme için uygun olmadığı tespit edilirse yükleme yapılmaz.
 • B) Boşaltma başlamadan önce yapılan kontrollerde herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse boşaltma yapılmaz.
 • C) Farklı tehlikeli madde paketlerinin birlikte yüklenmesi, tehlike seviyesine göre taşımacı ve yükleyici tarafından beraber tespit edilir.
 • D) Yükleme öncesi yapılan görsel incelenmede araç, konteyner, yükleme ekipmanları vb. malzemenin yükleme talimatlarına uygun olmadığı tespit edilirse yükleme yapılmaz.
Soru 17:ADR ye göre Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?  
 • A) Düşük tehlike derecesi olan madde
 • B) Orta tehlike derecesi olan madde
 • C) Yüksek tehlike derecesi olan madde
 • D) Tehlike için bir anlamı yoktur
Soru 18:Uluslararası Karayolu Taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) na göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?
 • A)
 • B) 42 Saat
 • C) 56 Saat
 • D)
Soru 19:Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?
 • A) Bir araca arkadan çarpma
 • B) Kırmızı ışıkta geçme
 • C) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
 • D) Dönüş kurallarına uymama
Soru 20:Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir.
 • B) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
 • C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır.
 • D) Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir.
Soru 21:Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 • A) Alkollü olarak araç kullanmak.
 • B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
 • C) Hız sınırlamalarına uymamak. 
 • D)
Soru 22:Kazazede de bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir
 • B) Kazazede sarsılmadan ağzı açılır, temiz bir bezle dili dışarı çekilir
 • C) Kazazede sırt üstü yatırılarak başı desteklenir
 • D) Kazazede yüz üstü yatırılır ve başı yan çevrilir
Soru 23:Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
 • A) İnerken başı aşağıda,çıkarken başı yukarda
 • B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
 • C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
 • D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda
Soru 24:Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi aracının müsadere edilebilmesi için gerekli koşullardan birisi değildir?
 • A) Kaçak eşyanın gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması
 • B) Kaçak eşyanın naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması
 • C) Kaçak eşyanın çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması 
 • D) Kaçak eşyanın taşındığı aracın Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması
Soru 25:Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
 • B) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tekerrür kabul edilmemiştir.
 • C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa ile tamamlanmış gibi cezalandırılır.
 • D) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak elkonulur.
Soru 26:Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Çeki listesi
 • B) Ayrıntılı fatura
 • C) Küşad dilekçesi
 • D) Ordino
Soru 27:Aşağıdakilerden hangisi ticari belge sayılmaz?
 • A) Fatura
 • B) Bordro
 • C) İrsaliye
 • D) Mahsup Fişi
Soru 28:Sevk mektubun birinci nüshası kime teslim edilir?
 • A) Göndericiye
 • B) Alıcıya
 • C) Taşıyıcıya
 • D) Sigortacıya
Soru 29:Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?
 • A) 5
 • B) 3
 • C) 1
 • D) 10
Soru 30:Aşağıdakilerden hangisi tam zıya durumu teşkil etmemektedir?
 • A) Malların çalınması
 • B) Yanlış kişiye teslim
 • C) Malların tamamen kaybı
 • D) Maldaki miktar, ağırlık ve hacim bakımından azalma
Soru 31:Aşağıdakilerden hangisi tüketici riskleri arasında yer almaz?
 • A) Ürün/hizmet performans riski
 • B) Fiziksel risk
 • C) Finansal risk
 • D) Organizasyonel risk
Soru 32:Belirli bir amaca ulaşmak için bir konu ya da düşünce çerçevesinde oluşturulan planlı ve düzenli bir dizi tutundurma faaliyetine ne ad verilir?
 • A) Kampanya
 • B) Reklam
 • C) Tanıtım
 • D) Tutundurma karması
Soru 33:Doğrudan kuruluşun dış müşterilerinden gelen talep üzerine başlayan ve dış müşteriye bir ürün ya da hizmet sunulmasını sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Kritik süreç
 • B) Yardımcı süreç
 • C) Operasyonel süreç
 • D) Destek süreç
Soru 34:Toplam kalite yönetiminde Uygunluk unsurları hangi şıkta doğru gösterilmiştir?
 • A) Fiyat ve maliyete uygunluk
 • B)  Sağlamlık ve kullanışlılık tasarımına uygunluk
 • C) Tasarım ve üretim kalitesine uygunluk
 • D) Firma politikasına uygunluk
Soru 35:Bilanço gününde işletmenin varlıklarım, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?
 • A) Mizan çıkarmak
 • B) Açılış istemleri
 • C)
 • D)
Soru 36:Bir işletme açısından başarılı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) için aşağıdakilerden hangisi ile etkili bir temasın sağlanması birincil öncelik oluşturmaz?
 • A) İşletmenin tedarikçileri
 • B) İşletmenin çalışanları
 • C) İşletmenin müşterileri
 • D) Reklam ajansları
Soru 37:Hangi müşteri ilişkileri uygulaması müşteri şikayetine sebep olmaz?
 • A) Ürün veya hizmetin müşteri tarafından ilk kez kullanılması
 • B) Ürün veya hizmetin çok pahalı olması
 • C) Yaratılan imajın müşteri beklentilerini karşılamaması
 • D) Satış sözleşmesine uyulmaması
Soru 38:Bir işin yapılabilmesi için gereken süre ve belirlenen süre içerisinde yapılması gereken üretim miktarının belirlenebildiği iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) İş envanterleri
 • B) Kritik olay
 • C) Fonksiyonel iş analizi
 • D) Gözlem
Soru 39:Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?
 • A) İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit etmek.
 • B) Nitelikli insan kaynaklarını elde tutmak.
 • C) Performansın arttırılmasını sağlamak.
 • D) Toplam üretimi geliştirmek.
Soru 40:Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?
 • A) Tüm araçların kullanım şeklinin sıkı denetim altında tutulmasını (işe başlama, bitirme zamanları ve yerleri, duraklamalar, molalar, rölantide çalışma süresi, vb.),
 • B) Gidilecek güzergâhı belirler.
 • C) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar,
 • D) Hız ve benzeri kontroller sayesinde benzin tüketimini azaltır, sürücünün güvenliğini arttırır, kaza ve benzeri nedenlerle maddi kayıpları ve işgücü kayıplarını önler.

Daha detaylı bilgi almak için!

İletişim