Soru 1:Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) TIR
 • B) CMR
 • C) AETR
 • D) ADR
Soru 2:Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?
 • A) Kanun taslağı
 • B) Kanun teklifi
 • C) Kanun tasarısı
 • D) Kanun projesi
Soru 3:Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisayar sistemine ne ad verilir?
 • A) Özet Beyan
 • B) İnternet
 • C) Bilge
 • D) Barkot
Soru 4:CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?
 • A) 21
 • B) 45
 • C) 30
 • D) 60
Soru 5:Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Dönülebilir
 • B) Dönülemez
 • C) Teyitli
 • D) Teyitsiz
Soru 6:Avrupa Birliği içinde gümrük vergisi ödemeden serbest dolaşımı sağlayan belge hangisidir?
 • A) ATR
 • B) CMR
 • C) Konişmento
 • D) Çeki listesi
Soru 7:Bilanço gününde işletmenin varlıklarını, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?
 • A) Mizan çıkarmak
 • B) Envanter
 • C) Açılış işlemleri
 • D) Tahsilat
Soru 8:Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?
 • A) Eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek.
 • B) Eşyayı imha etmek.
 • C) Eşyayı transit rejiminde taşımak.
 • D) Eşyayı bir serbest bölgeye koymak.
Soru 9:Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?
 • A) Taşınan yük miktarı arttıkça taşıma maliyeti azalır
 • B) Taşınan yük miktarı azaldıkça taşınan yük birim maliyeti azalır
 • C) Taşınan yük miktarı arttıkça, taşınan yük birim maliyeti azalır
 • D) Taşımacılıkta ölçek ekonomisinin taşınan yük miktarı ile değil, taşınan mesafe ile ilişkisi vardır
Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?
 • A) Koruma
 • B) Kurtarma
 • C) Bildirme
 • D) Tedavi etme
Soru 11:Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?
 • A) Zekâ testleri
 • B) İlgi, yetenek testleri
 • C) Kişilik testi
 • D) Hepsi
Soru 12:İş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?
 • A) 12 saat
 • B) 18 saat
 • C) 20 saat
 • D) 25 saat
Soru 13:Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre; kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 14:“Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği”nin kısaltılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) FIATA
 • B) IMO
 • C) IRU
 • D) IATA
Soru 15:Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?
 • A) Nem değişiklikleri
 • B) Isı değişiklikleri
 • C) Soğuk
 • D) Mekanik şok
Soru 16:Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?
 • A) Dilekçe hakkı
 • B) Seçme hakkı
 • C) Konut hakkı
 • D) Alacak hakkı
Soru 17:Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?  
 • A) Doğruluk
 • B) Tarafsızlık
 • C) Mesleki sorumluluk
 • D) İş ilişkilerinde politika
Soru 18:Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?
 • A)
 • B) Tutarlılık
 • C) Ürün çeşitliliği
 • D)
Soru 19:Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 • A) Sadece 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan sözleşmeleri ifade eder.
 • B) 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
 • C) 24 saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşmeleri ifade eder.
 • D) Her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vaat edildiği ve hizmetin 24 dört saatten uzun bir süreyi kapsadığı veya gecelik konaklamayı içerdiği sözleşmelere paket tur denir.
Soru 20:Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?
 • A) Pazar araştırması
 • B) Hedef pazarın analizi
 • C) Pazarlama yönetim bileşenlerinin analizi
 • D) Düşük maliyetli olanın tercihi .
Soru 21:Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarındandır?
 • A) Fiyat
 • B) Mamul
 • C) Dağıtım 
 • D)
Soru 22:Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurt içinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
Soru 23:Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?
 • A) Taşınan yük miktarı arttıkça taşıma maliyeti azalır.
 • B) Taşınan yük miktarı azaldıkça taşınan yük birim maliyeti azalır.
 • C) Taşınan yük miktarı arttıkça, taşınan yük birim maliyeti azalır.
 • D) Taşımacılıkta ölçek ekonomisinin taşınan yük miktarı ile değil, taşınan mesafe ile ilişkisi vardır.
Soru 24:Aşağıdakilerden hangisi artan ulaşım ihtiyaçlarını açıklayan nedenlerden birisidir değildir?
 • A) Turizme olan ilginin artması,
 • B) Üretim miktarının artması,
 • C) Gelir düzeyinin artması,  
 • D) Hepsi
Soru 25: Aşağıdakilerden hangisi taşıma tipinin belirlenmesindeki pazar bağlantılı faktörlerden birisidir?
 • A) Araç-gereç masrafları
 • B) Sigorta
 • C) Rekabet derecesi
 • D) Personel masrafları
Soru 26:Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?
 • A) Platform konteyner
 • B) Soğutmalı konteyner
 • C) Tank konteyner
 • D) Dökme yük konteyner
Soru 27:Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisidir?
 • A) Kanunda belirtilen belirli sebeplerin gerçekleşmesi sonucu kendiliğinden sona erme.
 • B) Kendi kendini fesih.
 • C) Mahkeme kararı ile sona erme.
 • D) Hepsi
Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?
 • A) Sevk irsaliyesi
 • B) İrsaliyeli fatura
 • C) Taşıma irsaliyesi
 • D) Hisse senedi
Soru 29:İskenderun ve Gemlik Gümrük İdaresinden yük alan bir araca ait TIR Karnesi kaç adet varış gümrük idaresi yazılabilir?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
Soru 30:Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Her süreçteki kalite kaybı maliyetleri arttırır ve rekabet gücünü zayıflatır
 • B) Tasarım kalitesi girdiler içinde yer alır
 • C) Uygunluk (üretim) kalitesi çıktılar içinde yer alır
 • D) Hepsi
Soru 31:Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 • A) Etkili şekilde korna çalmalıdır.
 • B) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
 • C) Durmalı, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
 • D) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir
Soru 32:Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A) Altmış saat
 • B) Yetmiş saat
 • C) Seksen saat
 • D) Doksan saat
Soru 33:Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesine göre; varış ülkesi Çek Cumhuriyeti olan bir taşıma faaliyetinde Türkiye'den çıkış yapılacak sınır kapısı ve izlenecek güzergâh aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Haydarpaşa- Köstence/ Romanya - Ukrayna - Polonya - Danimarka - Çek Cumhuriyeti
 • B) Kapıkule-Bulgaristan-Sırbistan-Bosna Hersek - Çek Cumhuriyeti
 • C) Kapıkule - Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya - Çek Cumhuriyeti
 • D) Haydarpaşa- Köstence/ Romanya - Ukrayna - Belarus - Çek Cumhuriyeti
Soru 34:Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir.
 • B)  Yetki belgeleri, adlarına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz.
 • C) Yetki belgeleri hiçbir şekilde devredilemez.
 • D) Hepsi
Soru 35:Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) TIR
 • B) CMR
 • C)
 • D)
Soru 36:Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 • A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
 • B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
 • C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
 • D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir?
 • A) Kamu kuruluşlarının verdiği hizmet dolayısıyla alınır.
 • B) Harç alınabilmesi için verilen hizmetin kamusal hizmet olması gerekir.
 • C) Harçlar da vergiler gibi zora dayanır.
 • D) Vergiler gibi karşılıksız olarak alınır
Soru 38:Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Ödemeyi yapanlar
 • B) Kağıtları imza edenler
 • C) Kağıtları imza edenler
 • D) Makbuz verenler
Soru 39:Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?
 • A) Kamu hakları
 • B) Nisbi haklar
 • C) Özel haklar
 • D) Mutlak haklar
Soru 40:Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
 • A) Yolcuları soldan indirip bindirmek
 • B) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
 • C) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
 • D) Yolcuları sağdan indirip bindirmek

Daha detaylı bilgi almak için!

İletişim