Soru 1:Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir?
 • A) Karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı.
 • B) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımalar.
 • C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşımalar.
 • D) Tehlikeli maddeleri gönderenler ve bu maddelerin alıcıları.
Soru 2:Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşide aşağıdakilerden hangisi en alt basamaktadır?
 • A) Kanun
 • B) Yönetmelik
 • C) Kararname
 • D) Tüzük
Soru 3:Türkiye'de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?
 • A) Seçme hakkı
 • B) Seçilme hakkı
 • C) Memur olma hakkı
 • D) Mülkiyet hakkı
Soru 4:CMR Konvansiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?
 • A) Haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali
 • B) Nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar
 • C) İstiflemeden kaynaklanan sorunlar
 • D) İhracatçının eksik veya yanlış bilgi vermesi
Soru 5:Aşağıdaki taşımalardan hangisi CMR kapsamına girmektedir?
 • A) Ev eşyası taşımaları
 • B) Cenaze nakilleri
 • C) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalar
 • D) Tehlikeli madde taşımaları
Soru 6:İşletmenin faaliyetlerinden doğan karların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Fon finansmanı
 • B) Oto finansman
 • C) Fon yönetimi
 • D) Finansman yönetimi
Soru 7:Aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların finansmanında kullanılmaması gereken bir finansman kaynağıdır?
 • A) Tahvil ihracı
 • B) Oto finansman
 • C) Hisse senedi ihracı
 • D) Ticari Kredi
Soru 8:Gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar?
 • A) Özet beyanın gümrük idaresine verildiği tarihte
 • B) Eşyanın gümrük bölgesine girdiği anda
 • C) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte
 • D) Eşya muayene edildikten sonra
Soru 9:Karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?
 • A) 10 gün
 • B) 20 gün
 • C) 30 gün
 • D) 40 gün
Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 • A) Yargılama yerine tanımlama
 • B) Denetleme yerine işbirliği
 • C) İçtenlik yerine art niyet
 • D) Umursamazlık yerine değer verme
Soru 11:Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?
 • A) Genel müdür
 • B) Üretim müdürü
 • C) Satış elemanı
 • D) Sendika başkanı
Soru 12:İş akdini istisna vekalet akitlerinden ayıran unsur nedir?
 • A) İşçinin işverene bağlı olması
 • B) Ücret
 • C) İş görme
 • D) Temsil ilişkisi
Soru 13: Haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışma nasıl adlandırılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 14:Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı bir işletmenin “lojistik çevresinde” bulunmaz?
 • A) Gümrük müşaviri
 • B) Sigorta şirketi
 • C) Taşıma şirketi
 • D) Reklam ajansı
Soru 15:Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?
 • A) Bozulabilir gıda maddeleri
 • B) Kuru yükler
 • C) Tehlikeli maddeler
 • D) Canlı hayvanlar
Soru 16:Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?
 • A) Meslek eğitim gerektirirken iş eğitim gerektirmez.
 • B) Mesleği olan herkesin işi de olur.
 • C) İş, sadece belli bir alanda yapılır.
 • D) İş, benzer etkinlikler grubudur.
Soru 17:Aşağıdakilerden hangisi, müşteri bilgisi toplama aşamalarından birisidir?  
 • A) Müşteri veri tabanı
 • B) Gizlilik
 • C) Müşteri bilgisini tanımlamak
 • D) Hepsi
Soru 18:Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın dinamik bir işletme fonksiyonu olmasını sağlar?
 • A)
 • B) Üretim koşulları
 • C) İşgücü koşulları
 • D)
Soru 19:Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sosyal çevre koşullarındandır?
 • A) Kültürel yapı
 • B) Teknolojik yapı
 • C) Taşıma sistemi
 • D) Doğal kaynaklar
Soru 20:Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?
 • A) Ait olduğu sigortanın genel ve özel şartlarıdır.
 • B) Meydana gelen kaza çeşitlerinin adıdır.
 • C) Kaza anında derlenecek evrakların adıdır.
 • D) Sigorta süresini belirleyen tarihtir.
Soru 21:Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?
 • A) Poliçe
 • B) Reasürans
 • C) Kasko 
 • D)
Soru 22:Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?
 • A) Kefalet
 • B) Hisse senetleri
 • C) Hazine tahvil ve bonoları
 • D) Süresiz banka teminat mektupları
Soru 23:Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?
 • A) Para
 • B) Teminat mektupları
 • C) Tahvil ve hazine bonoları
 • D) Adi kefalet
Soru 24:Üç nüsha olarak düzenlenmeyen irsaliyeli fatura ne sayılır?
 • A) Geçerli sayılır
 • B) Düzenlenmemiş sayılır
 • C) Birşey olmaz 
 • D) Hiçbiri
Soru 25:TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç sürücüsüne verilir?
 • A) 1 nüshası
 • B) 2 nüshası
 • C) 3 nüshası
 • D) 4 nüshası
Soru 26:TIR Sözleşmesi kapsamında TIR Karnesi ile yapılan bir taşımaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Karayolu Taşıtı Onay Belgesi karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan taşıtların TIR Sözleşmesinde belirtilen teknik şartlara haiz olduğunu gösteren belgedir
 • B) Karayolu Taşıtı Onay Belgesi ancak tezkiye edilen firmaların araçları için düzenlenebilir
 • C) Kamyonlar için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi aranmaz
 • D) Çekiciler için Karayolu Taşıtı Onay Belgesi aranmaz
Soru 27:Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisinde işletmenin mevcut dönem maliyetlerinin, geçmiş dönem maliyetleri ile karşılaştırıldığı analiz yöntemidir?
 • A) Oran analizi
 • B) Trend analizi
 • C) Pareto analizi
 • D) Mamül analiziMamül analizi
Soru 28:Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönteminin temel unsurları arasında yer almaz?
 • A) Kalite liderliği
 • B) Personel eğitimi
 • C) Çalışanların kararlara katılımı
 • D) Merkezi otorite
Soru 29:Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
 • A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
 • B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
 • C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
 • D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 30:Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
 • A) Park ışıklarının
 • B) Acil uyarı ışıklarının
 • C) Uzağı gösteren ışıkların
 • D) Yakını gösteren ışıkların
Soru 31: Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?
 • A) Kuvvetler Birliği İlkesi
 • B) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
 • C) Laiklik ilkesi
 • D) Devletçilik ilkesi
Soru 32:Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 • A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
 • B) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
 • C) Kazaya karışan aracı taşıt yolu dışına çekmesi
 • D) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
Soru 33:Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler?
 • A) 15 gün içinde
 • B) 30 gün içinde
 • C) 60 gün içinde
 • D) Değişikliğin meydana geldiği tarihte
Soru 34:Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?
 • A) Taşıt belgesi
 • B)  Taşıt kartı
 • C) Yetki belgesi
 • D) Taşıt katarı
Soru 35:Aşağıdakilerden hangisi TIR sözleşmesinin tam açılımıdır?
 • A) Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Sözleşmesi
 • B) Uluslararası Karayolu Taşımacılığına ilişkin Gümrük Sözleşmesi
 • C)
 • D)
Soru 36:CMR sözleşmesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Karayolu ile uluslar arası eşya taşımacılığı sözleşmesi
 • B) Uluslar arası kombine taşımacılık operasyonları
 • C) Karayolu yurt içi taşıma sözleşmeleri
 • D) TIR Karnesi himayesinde uluslar arası eşya taşımacılığı
Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?
 • A) Vergi cezaları
 • B) Harçlar
 • C) Resimler
 • D) Trafik cezaları
Soru 38:Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarından biri değildir?
 • A) Pişmanlık hükümleri
 • B) Usulsüzlük
 • C) Vergi kaybı
 • D) Kaçakçılık suç ve cezaları
Soru 39:Aşağıdakilerden hangisi vergileme sürecinin aşamalarındandır?
 • A) Yoklama
 • B) İnceleme
 • C) Bilgi Toplama
 • D) Tahsilat
Soru 40:Vergi Usul Kanunu’na göre, uzlaşma talebinde bulunma süresi kaç gündür?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 10

Daha detaylı bilgi almak için!

İletişim