Soru 1:Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
 • A) İnsan haklarına saygılı devlet
 • B) Laik devlet ilkesi
 • C) Hukuk devleti ilkesi
 • D) Eşitlik ilkesi
Soru 2:Cumhurbaşkanına kim vekâlet eder?
 • A) Başbakan
 • B) Anayasa Mahkemesi başkanı
 • C) Cumhurbaşkanı genel Sekreteri
 • D) TBMM Başkanı
Soru 3:Kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
 • A) Yalnız Bakanlar
 • B) Yalnız Milletvekilleri
 • C) Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri
 • D) Bakanlar ve Cumhurbaşkanı
Soru 4:Milli Güvenlik Kurulu’na aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
 • A) Cumhurbaşkanı
 • B) Genel Kurmay Başkanı
 • C) Başbakan
 • D) Milli Savunma Bakanı
Soru 5:Aşağıdaki denetim yollarından hangisi hükümetin düşmesine yol açabilir?
 • A) Soru
 • B) Genel Görüşme
 • C) Meclis Araştırması
 • D) Gensoru
Soru 6:Her seçmenin bir tek oya sahip olmasına ne ad verilir?
 • A) Genel oy
 • B) Eşit oy
 • C) Gizli oy
 • D) Seçimlerin serbestliği
Soru 7:Aşağıdakilerden hangisi seçmen olabilmenin şartlarından biri değildir?
 • A) 18 yaşını doldurmuş olmak
 • B) Türk vatandaşı olmak
 • C) Kısıtlı olmamak
 • D) En az okuma-yazma bilmek
Soru 8:Seçimler hangi halde ertelenebilir?
 • A) Olağanüstü hal
 • B) Sıkıyönetim
 • C) Şiddet olaylarının yaygınlaşması
 • D) Savaş
Soru 9:Türkiye’de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?
 • A) Seçme hakkı
 • B) Seçilme hakkı
 • C) Memur olma hakkı
 • D) Mülkiyet hakkı
Soru 10:Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenemez?
 • A) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri
 • B) Devletin nitelikleri
 • C) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
 • D) Devlet organlarının görev ve yetkileri
Soru 11:Vatandaşlarının hukuk güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?
 • A) Demokratik devlet
 • B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
 • C) Devleti Hukuk
 • D) Laik devlet
Soru 12:1982 Anayasasına göre, kanunların Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Danıştay
 • B) Anayasa Mahkemesi
 • C) Uyuşmazlık Mahkemesi
 • D) Yargıtay
Soru 13:1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi yalnızca vatandaşlara tanınmış bir haktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 14:Aşağıdaki anayasalardan hangisiyle güçlü devlet ve otoriter idare kavramlarına daha fazla önem verilmiş özellikle yürütme, yasama ve yargı karşısında daha da güçlendirilmiştir?
 • A) 1921 Anayasası
 • B) 1924 Anayasası
 • C) 1961 Anayasası
 • D) 1982 Anayasası
Soru 15:1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde milletvekilliğinin sona ermesi için Meclis Genel Kurulunun karar alması gerekir?
 • A) Ölüm
 • B) İstifa
 • C) Kısıtlanma
 • D) Cumhurbaşkanı seçilme
Soru 16:Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından Cumhurbaşkanına verilmiş görev ve yetkilerden biri değildir?
 • A) Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek
 • B) TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
 • C) TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından bakanları seçmek
 • D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
Soru 17:Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen, onların refahlarıyla ilgilenen devlettir?  
 • A) Hukuk devleti
 • B) Demokratik devlet
 • C) Sosyal devlet
 • D) Anayasal devlet
Soru 18:Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?
 • A)
 • B) İdarenin mali sorumluluğu
 • C) Yargı bağımsızlığı
 • D)
Soru 19:Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in niteliklerinden olan sosyal devletin amaçlarından biri değildir?
 • A) Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
 • B) Devlet mülkiyetinin genişletilmesi
 • C) Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması
 • D) İstihdamın geliştirilmesi
Soru 20:Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden birisi değildir?
 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Laiklik
 • D) Özelleştirme
Soru 21:Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?
 • A) Kuvvetler Birliği İlkesi
 • B) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
 • C) Laiklik ilkesi 
 • D)
Soru 22:Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini doğrudan doğruya seçmelerini ifade eder?
 • A) Genel oylu seçim
 • B) Seçimlerin serbestliği
 • C) İki dereceli seçim
 • D) Tek dereceli seçim
Soru 23:Aşağıdakilerden hangisi, bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak Anayasa Mahkemesinde dava açmaya yetkilidir?
 • A) Danıştay Savcısı
 • B) Bakanlar Kurulu
 • C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
 • D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı
Soru 24:Aşağıdakilerden hangisi hürriyetçi demokrasinin temel unsurlarından değildir?
 • A) Temel siyasal karar organlarının serbest seçimle oluşması
 • B) Siyasal partilerin serbestçe örgütlenmesi
 • C) Temel hak ve hürriyetlerin hukuki güvence altına alınması
 • D) Devlet iktidarının denetimden uzak tutulması
Soru 25:Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz?
 • A) Seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması
 • B) Gelir ve servet ediniminin kısıtlanması
 • C) Etkin siyasi makama seçimle gelinmesi
 • D) Siyasi partilerin serbestçe kurulması
Soru 26:Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?
 • A) Silâhaltında bulunan er ve erbaşlar
 • B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükümlü olanlar
 • C) Askeri öğrenciler
 • D) Tutuklular
Soru 27:Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 • A) 4
 • B) 4,5
 • C) 5
 • D) 5,5
Soru 28:Trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan trafik kurallarına bağlı olmadan araç kullabilme hakkına ne denir?
 • A) Geçiş üstünlüğü
 • B) Geçiş kolaylığı
 • C) Geçiş hakkı
 • D) Geçiş yolu
Soru 29:Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 • A) Aşırı hızla seyretmek
 • B) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
 • C) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak
 • D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek
Soru 30:Yolcu taşımacılığında görev alan sürücüler kaç yaşından gün almamış olması gerekir?
 • A) 60
 • B) 66
 • C) 65
 • D) 68
Soru 31:Yetki belgesinin süresi kaç yıldır?
 • A) 2
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 10
Soru 32:Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan bir motorlu aracın,kişilere verdiği zarar nereden karşılanır?
 • A) Kasko sigortası
 • B) Mali sorumluluk sigortası
 • C) Garanti(güvence hesabı) fonu
 • D) Kaza sigortası
Soru 33:Egzoz gazı ile zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A) Yoğurt yedirilir
 • B) Kusturulur
 • C) Açık havaya çıkarılır
 • D) Tuzlu su içirilir
Soru 34:Geçiş belgelerinin dağıtımını ,aşağıdaki kuruluşlardan hangisi yapar?
 • A) Kara Yolları Genel Müdürlüğü
 • B)  Kara Ulaştırma Bilgi Sitesi(KUBİS)
 • C) İlgili Gümrük İşletmeleri
 • D) TOBB
Soru 35:Duruş mesafesini ne etkilemez?
 • A) Yük durumu
 • B) Yolun eğimi
 • C)
 • D)
Soru 36:Teknik şartlara uygun olmayan araçlara hangi muamele yapılır?
 • A) Sürücüye ceza yazılarak araç trafikten men edilir.
 • B) Araç en yakın servis istasyonuna götürülür.
 • C) Ceza yazılarak teknik şartlara uyması için ihtar verilir.
 • D) Sadece sürücüye ceza yazılır?
Soru 37:Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarındandır?
 • A) Trafik kurallarına uymak
 • B) Stres ve gerginlikten kaçınmak
 • C) Kendine aşırı güvenmek
 • D) Trafikte saygılı ve sabırlı olmak
Soru 38:ADR’ye göre,turuncu renkli levhalarda bulunan 22,23,44,55 gibi olan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Taşınan tehlikeli maddenin türü
 • B) UN numarası
 • C) Tehlikenin iki misli büyük olduğu
 • D) Patlayıcı maddelerin taşındığı
Soru 39:Karayolunda öndeki aracı geçmek isteyen bir sürücünün hangi hareketi yapması yasaktır?
 • A) Banketten yararlanarak geçmesi
 • B) Işıklı işaretlerle geçeceğini belirtmesi
 • C) Korna ile geçeceğini belirtmesi
 • D) Sinyal vererek geçeceğini
Soru 40:Kar payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?
 • A) Tahvil
 • B) Hisse Senedi
 • C) Hazine bonosu
 • D) Repo

Daha detaylı bilgi almak için!

İletişim